RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Rachunki prowadzone w PLN, EUR i USD, przeznaczone są dla osób fizycznych. Zgromadzone środki płatne są na każde żądanie.


Umożliwiają Posiadaczom:

  • gromadzenie i przechowywanie środków,
  • przeprowadzanie rozliczeń zarówno gotówkowych, jak i bezgotówkowych (z wyjątkiem rozliczeń z działalności gospodarczej).

Zawarcie umowy o wkład oszczędnościowy płatny na każde żądanie następuje poprzez wystawienie przez placówki Banku książeczki oszczędnościowej. W przypadku, gdy na rzecz Posiadacza rachunku Bank po raz pierwszy wystawia książeczkę oszczędnościową, wraz z nią wystawiana jest umowa ramowa.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku wkładu oszczędnościowego potwierdzonego książeczką są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku wkładu oszczędnościowego podlegają kapitalizacji na koniec każdego roku kalendarzowego.

Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.