Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków:

 • bieżące w złotych,
 • pomocnicze w złotych
 • rachunki walutowe w walutach takich jak EUR i USD

Rachunek bieżący - służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych.

Rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania przez posiadacza rachunku określonych rozliczeń pieniężnych w innych jednostkach banku lub w innych bankach niż bank prowadzący rachunek bieżący

Rachunek walutowy - służy do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.


Kto może otworzyć rachunek?

 • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą – osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej
 • Inne jednostki organizacyjne – instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej

Co umożliwia rachunek:

 • przechowywanie środków pieniężnych w złotych,
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • korzystanie z kredytu w rachunku oraz z innych kredytów oferowanych przez Bank,
 • składanie dyspozycji stałych zleceń,
 • składanie poleceń zapłaty,
 • korzystanie z systemu bankowości elektronicznej:
  • eCorpoNet,
  • eBanknet
  • SMSBankNet
 • korzystanie z kart płatniczych.

Środki zgromadzone na rachunkach bieżącym i pomocniczym są płatne na każde żądanie.

Rachunki bieżące w walutach wymienialnych służą do przechowywania walut wymienialnych pochodzących z transakcji zagranicznych i z tytułów zgodnych z przepisami prawa dewizowego oraz umożliwiają dokonywanie płatności przewidzianych tym prawem.

Po złożeniu odpowiedniej dyspozycji bank wykonuje usługi analogiczne jak w przypadku prowadzenia rachunku bieżącego w złotych.