Ład korporacyjny

KOMUNIKAT
POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
O ZAKRESIE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd i Rada Nadzorcza Powiatowego Banku  Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu uchwałami  podjętymi w dniu 30 grudnia 2014r. oraz w dniu 22 grudnia 2016r. i 21 czerwca 2018r. przyjęły do stosowania, w zakresie swoich  kompetencji, Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, przyjęte  uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014r. (Dz. Urz. KNF poz. 17),  z wyłączeniem  §8 ust. 4, §11, §12 ust. 1 i 2, §53, §54, §55, §56 i §57 tychże Zasad - co wynika z uwzględnienia zasady proporcjonalności,  związanej ze skalą, cha­ra­kterem oraz specyfiką działalności Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu, a także jego możliwościami technicznymi  i organizacyjnymi.

Kędzierzyn-Koźle, 21 czerwca 2018r.

Zarząd                         
Powiatowego Banku Spółdzielczego  
w Kędzierzynie-Koźlu            

Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
Struktura Organizacyjna
Polityka informacyjna
Informacja w zakresie profilu ryzyka i adekwatności kapitałowej wg stanu na 31 grudnia 2022r.
Zasady składania skarg i reklamacji
Zgłoszenie reklamacji transakcji kartą
Formularz reklamacji
Formularz skargi, wniosku
Odstępstwa od stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego