Stawki WIBOR obowiązujące w Banku
 
1-miesięczny 1.64%
3-miesięczny 1.72%
6-miesięczny 1.79%
Stopy procentowe
NBP
 
lombardowa 2.50%
redyskonto weksli 1.75%