Rządowy Program wspierania mikro-,

małych i średnich przedsiębiorstw

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu na podstawie Umowy o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom kredytów z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK.


Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej


Kredyty objęte gwarancją BGK

 1. kredyty obrotowe, w tym kredyty w rachunku bieżącym, udzielane w PLN
 2. kredyty inwestycyjne

Przedmiot kredytowania

 1. kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej
 2. kredyty inwestycyjne objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z prowa­dzoną działalnością gospodarczą lub zarobkową.
 3. gwarancją nie może być objęty kredyt:
  • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu jakiegokolwiek kredytu zaciągniętego w Banku;
  • na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w innym banku;
  • na refinansowanie wydatków poniesionych przez Kredytobiorcę przed zawarciem umowy kredytu inwestycyjnego;
  • na inwestycje kapitałowe;
  • na zakup instrumentów finansowych;
  • na zakup wierzytelności;
  • na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Okres kredytowania

 • w przypadku kredytów obrotowych - nie dłuższy niż 36 m-cy
 • w przypadku kredytów inwestycyjnych – nie dłuższy niż 120 m-cy

Wysokość gwarancji BGK

Gwarancją można zabezpieczyć 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to 3 500 000 zł

Maksymalna wysokość gwarancji zależna jest od wielkości pomocy de minimis, którą jeden przedsiębiorca otrzymał w bieżącym roku podatkowym i dwóch poprzedzających go latach podatkowych. Łączna wartość pomocy de minimis przyznana jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 000 EURO (dla podmiotu działającego w sektorze transportu drogowego towarów 100 tys. EURO) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega.


Koszty gwarancji BGK

Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:

 1. 0,5 % - dla kredytu obrotowego;
 2. 0,5% - dla kredytu inwestycyjnego

Zasady uzyskania gwarancji BGK

Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku


Zabezpieczenie gwarancji BGK

Jedynym zabezpieczeniem gwarancji BGK jest weksel własny in blanco Kredytobiorcy


Korzyści dla Kredytobiorcy

 • możliwość otrzymania kredytu nawet w przypadku posiadania niewystarczających, wymaganych standardowo zabezpieczeń rzeczowych lub ich braku,
 • minimum formalności związanych z uzyskaniem gwarancji BGK,

więcej: www.deminimis.gov.pl