Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu oferuje KREDYT HIPOTECZNY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ "SUPER BIZNES"

  • Kredyt hipoteczny na działalność gospodarczą udzielany jest podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą będącym właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości. Warunkiem uzyskania kredytu "Super Biznes" jest posiadanie w banku czynnego, prawidłowo funkcjonującego rachunku bieżącego przez okres co najmniej 12 miesięcy.
  • "Super Biznes" może zostać przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, na zakup lub modernizację sprzętu, zakup, budowę lub modernizację obiektów, refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 miesięcy oraz refinansowanie kredytów udzielonych przez inne banki na powyższe cele.
  • "Super Biznes" jest kredytem udzielanym na maksymalny okres 60 miesięcy do wysokości 50% wartości nieruchomości stanowiącej własność, współwłasność lub użytkowanej wieczyście przez Kredytobiorcę.
  • Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego kredytu określonego w umowie kredytowej.
  • Wpływ środków na rachunek bieżący każdorazowo obniża stan zadłużenia i daje możliwość ponownego wykorzystania kredytu do wysokości górnej granicy aktualnie obowiązującego limitu kredytowego określonego w umowie kredytowej.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji