Karta wydawana przez Bank jest międzynarodową kartą płatniczą, którą można się posługiwać w Polsce oraz za granicą.


Karta umożliwia Użytkownikowi karty dokonywanie transakcji w kraju i za granicą:

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w jednostkach oznaczonych emblematem Visa, wyposażonych w terminale POS;
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem Visa lub PLUS;
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji Visa, wyposażonych w terminale POS, oznaczonych emblematem Visa;
  • płatności bez obecności karty, dokonywanych w Internecie.

Przy użyciu karty jej Użytkownik może sprawdzić wysokość wolnych środków na rachunku w bankomatach świadczących taką usługę.

Użytkownik karty ma możliwość dokonywania awaryjnej wypłaty gotówki w przypadku utraty karty podczas pobytu za granicą.

Karta jest kartą płatniczą typu debetowego, co oznacza że obciążenie rachunku z tytułu transakcji, opłat i prowizji następuje bezpośrednio po otrzymaniu przez Bank danych transakcji do rozliczenia lub naliczeniu opłaty lub prowizji.

Warunek wydania karty – posiadanie rachunku w jednostce banku.

Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie dowolnej liczby kart, z tym, że jednemu Użytkownikowi karty może być wydana tylko jedna karta.


Maksymalne dzienne limity dla karty wynoszą odpowiednio:

  • 30.000 PLN - dla transakcji gotówkowych
  • 50.000 PLN - dla transakcji bezgotówkowych

Karta wznawiana jest automatycznie po upływie terminu ważności. Rezygnację ze wznowienia karty należy złożyć co najmniej do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności karty dotychczas używanej.

Bezpieczeństwo - używając karty VISA Business Debetowa, możesz czuć się bezpiecznie i nie martwić o utratę gotówki. A kiedy utracisz kartę - zgubisz ją lub karta zostanie skradziona - fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w celu jej zastrzeżenia. Od tego momentu Bank ponosi odpowiedzialność finansową za transakcje dokonane przy jej użyciu z wyjątkiem transakcji dokonanych przez Posiadacza karty lub gdy doszło do nich z jego winy umyślnej.


Informujemy naszych Klientów, że w przypadku utraty karty (zgubienia lub kradzieży) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt.

Można to zrobić na kilka sposobów:

  • telefonicznie w Contact Center Banku (+48 86 215 50 50, +48 86 215 50 00)
  • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828)
  • osobiście lub telefonicznie w placówce Banku, która wydała kartę
  • za pośrednictwem internetowego portalu kartowego www.kartosfera.pl

Uzyskanie wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z funkcjonowaniem bankomatów (np. potwierdzenie powodu zatrzymania karty przez bankomat) można uzyskać pod nr tel: +48 86 215 50 00.