"KONTO RODZINA" przeznaczone jest wyłącznie dla rodziców i opiekunów prawnych posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego "KONTO JUNIOR" w Banku.


Najważniejsze korzyści:

  • 0 zł - prowadzenie konta
  • 0 zł - przelew środków na rachunek prowadzony w Banku

Pozostałe prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą „Taryfą Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu”.


Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.