Konto RODZINA - przeznaczone jest wyłącznie dla rodziców i opiekunów prawnych posiadaczy rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego Konto JUNIOR w Banku.

Konto RODZINA umożliwia przelew środków na rachunek w naszym Banku całkowicie ZA DARMO!

Pozostałe prowizje i opłaty pobierane są zgodnie z obowiązującą „Taryfą Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu”


Zobowiązania z tytułu rachunków oszczędnościowych i lokat terminowych objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.