• dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego
 • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy
 • kwota wsparcia to nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie

Działanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców reguluje Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy.

Jak działa FWK

 • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy.
 • Nie możesz zrezygnować ze wsparcia w trakcie jego wypłacania.
 • Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.
 • Wsparcie zwracasz po 2 latach karencji (liczonych od daty kiedy FWK przestał wypłacać wsparcie). Zwrot spłacasz przez 12 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, jeśli sprzedasz nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczką pokryjesz różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł.

Forma przyznawania pomocy kredytobiorcom w trudnej sytuacji finansowej

Pomoc jest przyznawana na podstawie złożonego wniosku, w Banku Spółdzielczym, który udzielił kredytu, w zależności od zgłoszonej potrzeby kredytobiorcy, w formie:

 • zwrotnego wsparcia w postaci dopłaty do raty kredytu przez okres 36 miesięcy. Fundusz pokrywa część raty kredytowej (do 2 000 zł / m-c przez 36 m-cy), lub
 • zwrotnej pożyczki na spłatę części zadłużenia, która pozostała po sprzedaży kredytowanej nieruchomości. Fundusz pokrywa brakującą kwotę do spłaty kredytu po sprzedaży mieszkania/ domu (do 72 000 zł), lub
 • promesy, czyli przyrzeczenia udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia pozostałego po sprzedaży kredytowanej nieruchomości.

Kiedy możesz otrzymać wsparcie

O pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców mogą starać się kredytobiorcy, którzy spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku minimum jeden z kredytobiorców jest zarejestrowany jako bezrobotny (rozwiązanie umowy o pracę nie nastąpiło za wypowiedzeniem złożonym przez kredytobiorcę lub z jego winy), nie dotyczy małżonków, którzy nie są współkredytobiorcami;
 • miesięczne koszty kredytu przekraczają połowę miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego (rata kapitałowo-odsetkowa do dochodu (RdD) > 50%);
 • miesięczne dochody gospodarstwa domowego, pomniejszone o miesięczne koszty kredytu nie przekraczają:
  • dla gospodarstw jednoosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej (w 2022 r. wynosi 1552 zł);
  • dla gospodarstw wieloosobowych – dwukrotności zwaloryzowanej kwoty dochodu na osobę do uzyskania prawa do świadczeń z pomocy społecznej pomnożonej przez liczbę osób w gospodarstwie (w 2022 r. wynosi 1200 zł na osobę).

Kiedy nie możesz otrzymać wsparcia

 • jeżeli sam rozwiązałeś umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia i z winy pracownika, w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.),
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Nie dotyczy sytuacji, gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy,
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana,
 • jeśli przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z ubezpieczenia spłaty kredytu, które gwarantuje wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy,
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie:
  • jesteś właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłeś nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • masz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miałeś takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  • posiadasz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Jaki rodzaj kredytów objęty jest wsparciem

Wsparciem objęci są kredytobiorcy, którzy mają kredyty mieszkaniowe zabezpieczone hipoteką.

Cele tych kredytów nie mogą być związane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Kredyty mieszkaniowe muszą być przeznaczone na sfinansowanie:

 1. nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne;
 2. nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej;
 3. remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2,
 4. nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego;
 5. nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 6. udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego,
 7. innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych.

Kredytem mieszkaniowym w rozumieniu przepisów ustawy jest również zabezpieczony hipoteką kredyt udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Jak złożyć wniosek

Krok 1 Wniosek złożysz
w placówce bankowej
Krok 2 Pamiętaj, aby uzupełnić wszystkie dane 
 Krok 3 Poczekaj na decyzję
Jeżeli kwalifikacja do wsparcia w ramach FWK będzie pozytywna,
pracownik banku skontaktuje się z Tobą,
aby ustalić termin podpisania umowy.