Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu oferuje kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony hipoteką SUPER PLON

  • bank udziela kredytu SUPER PLON podmiotom prowadzącym produkcję rolną, będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieru­chomości rolnych
  • kredyty są udzielane jako kredyty hipoteczne podmiotom prowa-dzącym produkcję rolną, które posiadają w Banku czynny rachunek bieżący,
  • bank udzielając kredytu upoważnia Kredytobiorcę do spowodowania salda debeto­wego na jego rachunku bieżącym, przyjmując jednocześnie na siebie obowiązek zapłaty dokumentów płatniczych pomimo braku środków na rachunku bieżącym Kredytobiorcy.
  • bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej.
  • wpływ środków na rachunek bieżący każdorazowo obniża stan zadłużenia i umożliwia jednocześnie ponowne wykorzystanie kredytu do wysokości górnej granicy przyznanego limitu zadłużenia określonego w umowie kredytowej,
  • bank udziela kredytu SUPER PLON na okres nie dłuższy niż 60 miesięcy,
  • warunkiem udzielenia przez Bank kredytu jest posiadanie przez Wnioskodawcę zdol­ności kredytowej,
  • kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z pro­wa­dzeniem gospodarstwa rolnego,
  • bank udziela kredytu w maksymalnej kwocie – do wysokości 50% wartości gruntów rolnych wchodzących w skład nieruchomości rolnej, stanowiącej własność, współ­własność lub użytkowanej wieczyście przez Kredytobiorcę.
  • podstawę do wyliczenia maksymalnej kwoty wnioskowanego kredytu stanowią średnie ceny ziemi ogłaszane przez GUS odpowiednio dla poszczególnych klas ziemi.

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.