• bank udziela kredytu osobom prowadzącym rolniczą działalność gospodarczą,
 • kredyt może uzyskać klient posiadający zdolność kredytową rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w umownym terminie spłaty,
 • kredyt jest udzielany na finansowanie bieżącej działalności rolniczej, a w szczegól­no­ści na zakup:
  • nawozów,
  • środków ochrony roślin,
  • paliwa na cele rolnicze,
  • kwalifikowanego materiału siewnego,
 • bank udziela kredytu obrotowego w zryczałtowanej wysokości, wynoszącej maksy­mal­nie 5 000,00 zł kredytu na 1 ha użytków rolnych w roku obrotowym,
 • maksymalna kwota kredytu, o jaką może się ubiegać Wnioskodawca, (stanowiąca ilo­czyn 5 000,00 zł i ilości ha użytków rolnych ), może zostać wykorzystana przez Kre­dy­to­biorcę jednorazowo w okresie 12 miesięcy lub w dowolnych mniejszych kredytach, z zastrzeżeniem, że łączna wysokość tych mniejszych kredytów w okresie 12 miesięcy nie przekroczy maksymalnej kwoty kredytu,

Zapraszamy do naszych placówek!

Nasi Pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.