Oprocentowanie stałe tylko 5,95%

Prowizja tylko 5%

Bezpieczne finanse senioraMetoda "na wnuczka"

Metoda "na wnuczka" charakteryzuje się tym, że przestępca, kontaktując się z potencjalną ofiarą:

 • podaje się za bliższego lub dalszego krewnego,
 • dzwoni do ofiary, mówiąc, że jest np. jej wnukiem, synem, kuzynem itp.,
 • tak prowadzi rozmowę, by przekonać, że faktycznie jest tą osobą, za którą się podaje.

Pod pozorem niepowtarzalnej okazji (np. promocja w sklepie, atrakcyjny zakup mieszkania) lub nagłego nieszczęścia (np. wypadek samochodowy, porwanie, choroba) oszust zwraca się z prośbą o natychmiastową pomoc finansową. Prosi o przygotowanie gotówki do odbioru np. w mieszkaniu ofiary albo nawet proponuje wspólne wyjście do oddziału banku, by wypłacić pieniądze z konta. W większości przypadków oszust wysyła "zaufaną osobę", mówiąc, że nie może po pieniądze przyjechać osobiście, ale za chwilę zjawi się po nie jego znajomy.

Metoda "na policjanta"

Zmodyfikowaną formułą tej metody są próby wyłudzeń "na policjanta" – czyli sytuacje, gdy przestępca dzwoni:

 • podając się za funkcjonariusza prowadzącego śledztwo,
 • prosi o pilną pomoc, najczęściej związaną z przekazaniem określonej kwoty pieniędzy, by udała się prowokacja wymierzona w rzekomego przestępcę.

W obu tych przypadkach należy pamiętać, że oszustami mogą być zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Bez względu na metodę ofiara – wierząc, że pomaga komuś bliskiemu w potrzebie lub przy prowadzeniu działań operacyjnych policji – zostaje okradziona.

Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2018 r. wszystkie składki do ZUS będziesz przekazywać na jeden, indywidualny numer rachunku składkowego. Informację o numerze tego rachunku dostaniesz z ZUS listem poleconym w czwartym kwartale 2017 r.

Jeśli do końca grudnia 2017 r. nie otrzymasz informacji o numerze rachunku składkowego albo zgubisz list, zgłoś się do ZUS albo zadzwoń do Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (nr tel. 22 560 16 00). Jeśli nie będziesz znał numeru rachunku składkowego nie opłacisz w 2018 r. składek.

Jeśli będziesz miał w 2018 r. długi, to wpłata pokryje najstarszą należność. Może to spowodować zadłużenie za bieżący okres. Wpłynie to m.in. na Twoje prawo do zasiłku chorobowego. Podlegasz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu tylko wówczas, jeśli opłacasz składki w terminie i w pełnej kwocie.

Jeśli masz problemy finansowe i nie jesteś w stanie w całości spłacić zaległych składek, to wystąp do ZUS o podpisanie układu ratalnego. Taka umowa zapewni Ci objęcie ubezpieczeniem chorobowym i prawo do świadczeń. Możesz skorzystać z pomocy doradcy ds. ulg codziennie w godzinach otwarcia placówek ZUS. Pomoże on zgromadzić i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o rozłożenie długu na raty.

Więcej informacji na temat e-Składki znajdziesz na stronie www.zus.pl/eskladka

Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Ustawą”) wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Treść przedmiotowej ustawy dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Zgodnie z treścią Ustawy, bank ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. rachunku VAT.

Ważne! Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Bank otwiera automatycznie jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet w przypadku braku dotychczasowych rozliczeń z tytułu podatku VAT na ww. rachunkach.  Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT i przypisać je do poszczególnych rachunków rozliczeniowych Klienta.

Podstawowe cechy rachunku VAT:

 • otwierany jest automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych w walucie PLN,
 • otwarcie rachunku nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy z bankiem,
 • otwarcie i prowadzenie rachunku jest wolne od opłat i prowizji,
 • informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla prowadzonych w banku rachunków rozliczeniowych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu będą mogli wykonać przelew korzystając dobrowolnie z dwóch opcji:

 1. dotychczasowym sposobem,
 2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Zgodnie z wymogami Ustawy, wszystkie płatności związane z podatkiem VAT będą rozliczane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, bez możliwości bezpośredniego obciążenia lub uznania rachunku VAT.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności realizowane będą przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT.

Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego dokonywana będzie w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na przedmiotowy rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT). W przypadku braku na rachunku VAT środków na pokrycie wskazanej kwoty podatku, brakująca kwota podatku VAT pobrana zostanie ze środków rachunku rozliczeniowego.

Odebranie przez bank przelewu zrealizowanego w ramach podzielonej płatności następować będzie poprzez księgowanie kwoty brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie przekazanie odpowiedniej kwoty VAT na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Na rachunku VAT nie mogą być księgowane środki inne niż z tytułu podatku VAT. 

Obciążenie rachunku VAT może m.in. dotyczyć:

 • zapłaty za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
 • płatności na rzecz urzędu skarbowego z tytułu zobowiązań w podatku VAT,
 • realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 • dokonanego przez dostawcę zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego tę płatność otrzymano,
 • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.