Od dnia 1 lipca 2018 r. obowiązywać będzie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (zwana dalej „Ustawą”) wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Treść przedmiotowej ustawy dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000062

Zgodnie z treścią Ustawy, bank ma obowiązek założenia do dnia 01 lipca 2018 r. każdemu przedsiębiorcy posiadającemu rachunek rozliczeniowy w PLN, specjalnego rachunku bankowego - tzw. rachunku VAT.

Ważne! Zgodnie z ustawą mechanizm podzielonej płatności nie dotyczy Klientów indywidualnych.

Bank otwiera automatycznie jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN, nawet w przypadku braku dotychczasowych rozliczeń z tytułu podatku VAT na ww. rachunkach.  Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT i przypisać je do poszczególnych rachunków rozliczeniowych Klienta.

Podstawowe cechy rachunku VAT:

 • otwierany jest automatycznie dla prowadzonych rachunków rozliczeniowych w walucie PLN,
 • otwarcie rachunku nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy z bankiem,
 • otwarcie i prowadzenie rachunku jest wolne od opłat i prowizji,
 • informacja o saldzie rachunku będzie przekazywana według zasad i terminów ustalonych dla prowadzonych w banku rachunków rozliczeniowych.

Od 01 lipca 2018 r. Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie-Koźlu będą mogli wykonać przelew korzystając dobrowolnie z dwóch opcji:

 1. dotychczasowym sposobem,
 2. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności, płacąc za fakturę zawierającą płatność podatku VAT.

Zgodnie z wymogami Ustawy, wszystkie płatności związane z podatkiem VAT będą rozliczane za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, bez możliwości bezpośredniego obciążenia lub uznania rachunku VAT.

Przelewy w ramach mechanizmu podzielonej płatności realizowane będą przy użyciu dedykowanego komunikatu ze wskazaniem:

 • numeru faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność,
 • numeru NIP kontrahenta,
 • kwoty brutto faktury,
 • kwoty VAT.

Realizacja płatności podzielonej z rachunku rozliczeniowego dokonywana będzie w kwocie brutto z jednoczesnym przeksięgowaniem na przedmiotowy rachunek rozliczeniowy wskazanej kwoty VAT z rachunku VAT (do wysokości środków dostępnych na rachunku VAT). W przypadku braku na rachunku VAT środków na pokrycie wskazanej kwoty podatku, brakująca kwota podatku VAT pobrana zostanie ze środków rachunku rozliczeniowego.

Odebranie przez bank przelewu zrealizowanego w ramach podzielonej płatności następować będzie poprzez księgowanie kwoty brutto na wskazany w przelewie rachunek rozliczeniowy wystawcy faktury, a następnie przekazanie odpowiedniej kwoty VAT na dedykowany rachunek VAT, powiązany z danym rachunkiem rozliczeniowym.

Na rachunku VAT nie mogą być księgowane środki inne niż z tytułu podatku VAT. 

Obciążenie rachunku VAT może m.in. dotyczyć:

 • zapłaty za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności,
 • płatności na rzecz urzędu skarbowego z tytułu zobowiązań w podatku VAT,
 • realizacja decyzji naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
 • dokonanego przez dostawcę zwrotu kwoty VAT wynikającej z wystawionej faktury korygującej na rachunek VAT nabywcy,
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego tę płatność otrzymano,
 • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.