Bezgotówkowa forma rozliczeń, która ułatwia dokonywanie regularnych płatności z tytułu opłat za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne, czynsz, prenumeraty, spłaty kredytu, itp.

Polecenie zapłaty umożliwia terminową realizację zobowiązań bez konieczności udawania się do banku.

Ta forma rozliczeń może być stosowana jedynie w obrocie krajowym.

Do obowiązków Posiadacz rachunku należy jedynie zapewnienia na rachunku środków pieniężnych na pokrycie zobowiązań w terminach ich płatności.

Inicjatorem rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest wierzyciel, to on proponuje podpisanie upoważnienia do obciążania rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi ze zobowiązań w umownych terminach zapłaty.

O wysokości kwot zobowiązań i terminach ich płatności wierzyciel informuje w formie wysłanych faktur lub rachunków.

Wierzyciel przesyła Posiadaczowi rachunku dwa egzemplarze wypełnionego przez siebie upoważnienia. Formą wyrażenia przez Posiadacza rachunku zgody na stosowanie polecenia zapłaty jest podpisanie upoważnienia i wypełnienie pół określających numer rachunku bankowego i nazwę banku prowadzącego rachunek.