W dniu 05 stycznia 2021 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm".
Zgodnie z szacunkami Polskiego Funduszu Rozwoju, z finansowania będzie mogło skorzystać do 70 tys. przedsiębiorstw – które prowadzą działalność na dzień 31 grudnia 2019 r., 1 listopada 2020 r. i w dniu składania wniosku o subwencję finansową - w ramach co najmniej jednego określonego w programie kodu PKD.
Wnioski o subwencję będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 z możliwością przedłużenia terminów do 30 czerwca 2021 r.
Wnioski mogą składać osoby upoważnione mające dostęp do bankowości elektronicznej tj.:

 1. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
 2. osoby uprawnione do samodzielnej reprezentacji beneficjenta subwencji finansowej jako członek jego organu lub innego rodzaju przedstawiciel, którego dane są zamieszczone w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalność Gospodarczej;
 3. osoby upoważnione przez beneficjenta subwencji finansowej do złożenia wniosku i zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa.

W przeciwieństwie do procesu składania wniosków o subwencję finansową w ramach Tarczy Finansowej 1.0., w ramach Tarczy 2.0. osoby upoważnione przez beneficjenta subwencji finansowej do złożenia wniosku i zawarcia umowy na podstawie pełnomocnictwa będą zobowiązane takie pełnomocnictwo dołączyć w trakcie składania wniosku. Dodatkowo PFR przewiduje umocowanie osoby upoważnionej jedynie na pełnomocnictwie opracowanym przez Fundusz i jego podpisanie w sposób elektroniczny podpisem kwalifikowanym.
Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące zasad przyznawania subwencji finansowej w ramach poszczególnych działań – mikroprzedsiębiorcy oraz MŚP.

Mikrofirma, aby otrzymać subwencję musi:

 1. być wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  UWAGA: Przedsiębiorca we wniosku o subwencję będzie oświadczał, że jego działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG.
 2. zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 9 osób oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r, nie mogą przekraczać 2 mln euro.
  UWAGA:
  1. na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
  2. właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników;
 3. nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym:
  1. rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  2. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  3. złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych
 4. nie będzie uznawane za zaległości.
 5. prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji);
 6. wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV – XII 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i przekazanie danych do PFR – do 7 dni.

MŚP aby otrzymać subwencję musi:

 1. być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
  UWAGA: Przedsiębiorca we wniosku o subwencję będzie oświadczał, że jego działalność podlega wpisowi do bazy KRS lub CEiDG.
 2. zatrudniać na dzień 31 grudnia 2019 r., a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę – na dzień 31 lipca 2020 r. co najmniej 1 pracownika ale nie więcej niż 249 osób, oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa w nie przekracza 43 mln EUR.
  UWAGA:
  1. na potrzeby ustalenia przedsiębiorcy przez pracownika rozumie się osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę (w przeliczeniu na pełny etat), z wyłączeniem pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych lub zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego;
  2. właściciel firmy nie jest wliczany do liczby zatrudnionych pracowników;
 3. nie posiadać zaległości w opłacaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne na 31 grudnia 2019 r. lub na 31 grudnia 2020 r. lub na dzień złożenia wniosku o subwencję, przy czym:
  1. rozłożenie płatności lub składek na ubezpieczenie społeczne na raty lub jej odroczenie, lub
  2. zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, lub
  3. złożenie wniosku do ZUS o braku płatności składek na ubezpieczenie społeczne w ramach tarcz antykryzysowych
   nie będzie uznawane za zaległości.
 4. prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz w dniu składania wniosku o udzielenie subwencji finansowej (na datę złożenia wniosku przedsiębiorca nie może być w likwidacji, w upadłości lub restrukturyzacji).
 5. wykazać spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV – XII 2020 r. lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.
  UWAGA: w przypadku ubiegania się o subwencję finansową przedsiębiorca będzie zobowiązany złożyć plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego z wyprzedzeniem umożliwiającym przedprocesowanie danych prze ten organ i przekazanie danych do PFR – do 7 dni.
 6. wykazać spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie Kosztów Stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca odnotował co najmniej 30% spadek obrotów gospodarczych):
  1. od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o dane rzeczywiste) oraz
  2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r. (spadek obrotów gospodarczych w oparciu o predykcję, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – w oparciu o dane rzeczywiste).

Ustalanie wysokości subwencji:

 1. Na potrzeby wyliczenia kwoty subwencji finansowej:
  1. za pracownika uważa się osobę fizyczną, która pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczeń społecznych na dzień ustalana stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudniania określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia) oraz, za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.
  2. będzie brana pod uwagę liczba osób zatrudnionych na 30 września 2020 r.
 2. Obliczanie subwencji finansowej dla Mikrofirm odbywa się wg. poniższych zasad:
  1. 18 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <30%,60%
  2. 36 000 zł na pracownika (etat) przy spadku obrotów <60%,100%>
  3. dla wartości mniejszych niż 1 etat wartości są proporcjonalnie wyliczane wg wzoru:
   Wartość progu*etat, np.: 18 000 zł * 0,5 etatu = 9 000 zł.
  4. maksymalna kwota finansowania wynosi 324 000 zł, przy czym maksymalna kwota finansowania dla pracownika nie może być niższa niż 36 000 zł. Natomiast suma finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 na pracownika nie może być wyższa niż 72 000 zł.
 3. Obliczanie subwencji finansowej dla MŚP odbywa się wg poniższych zasad:
  1. subwencja finansowa udzielana jest do wysokości 70% Kosztów Stałych – faktycznej straty brutto (wynik finansowy przedsiębiorcy przed opodatkowaniem, uwzględniający zysk/stratę z działalności operacyjnej oraz koszty i przychody finansowe) w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 marca 2021 r. Za okres listopad – grudzień 2020 r. na podstawie rzeczywistych Kosztów Stałych oraz za okres styczeń – marzec 2021 r. na podstawie prognozowanych Kosztów Stałych;

UWAGA:
Zgodnie z przedstawionymi przez PFR wyjaśnieniami „Koszty Stałe” oznaczają stratę brutto wnioskodawcy kwalifikującego się jako MŚP, tj.: ujemny wynik finansowy przed opodatkowaniem, poniesioną w okresie od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r. i wykazaną przez wnioskodawcę kwalifikującego się jako MŚP w rachunku zysków i strat lub innych dokumentach sprawozdawczych (w przypadku wnioskodawców niesporządzających rachunku zysków i strat), z wyłączeniem kosztów aktualizacji wartości aktywów oraz uwzględniającą przychody z tytułu pomocy publicznej uzyskane z innych źródeł (zarówno otrzymane, jak i oczekiwane we wskazanym powyżej okresie).
W praktyce powyższe oznacza, że na potrzeby wyliczenia wnioskowanej kwoty subwencji wnioskodawca powinien, na podstawie dokumentów księgowych, ustalić faktyczną stratę brutto osiągniętą w listopadzie i grudniu 2020 oraz prognozowaną stratę brutto w I kwartale 2021.
Otrzymany wynik należy skorygować o koszty aktualizacji wartości aktywów (poniesione i prognozowane) oraz oczekiwaną pomoc publiczną, którą wnioskodawca otrzyma w I kwartale 2021. W powyższej kalkulacji wnioskodawca kwalifikujący się jako MŚP powinien uwzględnić wyłącznie dane za miesiące objęte Programem, tj.: XI-XII 2020 oraz I-III 2021 r.
Wnioskodawca ten powinien pomniejszyć stratę brutto o wszelką:

 1. pomoc publiczną, którą otrzymał na wydatki kwalifikowalne, których poniesienie przypada w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. lub od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. (okres kwalifikowany) - jeśli nie została dotychczas ujęta w ewidencji księgowej;
 2. otrzymaną operacyjną pomoc publiczną, która nie została spożytkowana przez wnioskodawcę do momentu występowania o subwencję finansową w ramach Programu Tarcza Finansowa 2.0., oraz
 3. oczekiwaną przez wnioskodawcę pomocą publiczną, która miałaby pokryć stratę brutto w okresie kwalifikowanym.

Subwencji finansowej otrzymanej przez wnioskodawcę od PFR w ramach Programu Tarczy Finansowej dla MMŚP 1.0 nie należy uwzględniać w kalkulacji „Kosztów Stałych”. Wynik powyższej kalkulacji stanowią „Koszty Stałe” w rozumieniu Programu.

 1. maksymalna kwota finansowania dla MŚP z Tarczy Finansowej 2.0 nie może przekroczyć 3,5 mln zł z zastrzeżeniem, że wysokość pomocy dla jednego pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł, a maksymalna kwota finansowania z Tarczy Finansowej 1.0 i Tarczy Finansowej 2.0 nie może w sumie przekroczyć 144 000 zł na jednego pracownika.
 2. w terminie od dnia 30 października 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. przedsiębiorca zobowiązany będzie rozliczyć otrzymaną subwencję finansową poprzez złożenie oświadczenia w przedmiocie rozliczenia subwencji finansowej. Przedsiębiorca będzie zobowiązany do zwrotu subwencji finansowej wraz z odsetkami w kwocie przekraczającej 70% rzeczywistych Kosztów Stałych w okresie 1 listopad 2020 r. do 31 marca 2021 r. z wyłączeniem rezerw na utratę wartości aktywów oraz uwzględniającej uzyskaną pomoc publiczną z innych źródeł. W przypadku, gdy w wyniku dokonania rozliczenia przedsiębiorca był uprawniony do uzyskania subwencji finansowej w wyższej kwocie niż rzeczywiście otrzymana, nie będzie uprawniony do żądania wypłaty dodatkowej kwoty subwencji.

Regulamin ubiegania się o udział w Programie Rządowym „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” dostępny jest na stronie:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Regulamin-programu-tarcza-finansowa-pfr-20.pdf

Odwołanie od decyzji o przyznaniu finansowania:

Jeśli otrzymałeś niższą kwotę subwencji od wnioskowanej lub kwotę w wysokości wnioskowanej, możesz odwołać się od decyzji i zawnioskować o różnicę, lub dokonując zmiany danych i oświadczeń składając wniosek odwoławczy. Wniosek odwoławczy musisz złożyć w tym samym banku, w którym złożyłeś pierwszy wniosek. Odwołanie może zostać złożone nie wcześniej niż 1 lutego 2021 r., jednak nie później niż w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

Zanim złożysz wniosek odwoławczy - Pamiętaj:

 • wniosek możesz złożyć tylko dwa razy, masz na to dwa miesiące od daty podpisania umowy,
 • jeśli otrzymałeś negatywną decyzję, nie możesz się odwołać – musisz złożyć nowy wniosek,
 • przed złożeniem wniosku należy wyjaśnić z odpowiednimi instytucjami (np. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub właściwym urzędem skarbowym) rozbieżności danych w rejestrach tych instytucji ze stanem deklarowanym we wniosku oraz upewnić się, że odpowiednie dane zostały uaktualnione w odpowiednich rejestrach.

Pełnomocnictwo potwierdzające Twoje umocowanie dostępne pod adresem:

https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr-20/Tarcza_finansowa_2.0_PFR_dla_MMSP_pelnomocnictwo.pdf

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoje przedsiębiorstwo posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, przy składaniu wniosku o subwencję finansową złożyć Pełnomocnictwo. Jednocześnie musisz pamiętać, że Pełnomocnictwo można jedynie opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym.